Organizers

 

Hyungpil Moon, Sungkyunkwan University [hyungpil@me.skku.ac.kr]

Hyunchul Shim, KAIST [hcshim@kaist.ac.kr]

Si Jung Kim, University of Nevada, Las Vega [sjkim@unlv.edu]